+372 6319000

Abimaterjalid

ÜLDTUNTUD RAHVUSVAHELISED LÜHENDID

Erinevate sadamatevaheliste liinivedude põhilised lühendid:
 • FICY – Free in/Container yard (ilma pealelaadimiseta sadamas kuni konteineriterminalini); FILO – Free in/Liner out (pealelaadimine saatja kulul , lossimine liini kulul);
 • FIOS / FIFO – Free in/out (pealelaadimine ja lossimine saatja kulul);
 • LI-Door – Liner in / Door (pealelaadimine sadamas liini kulul- “uks” kliendi oma).
 • LIFO – Liner in/Free out (pealelaadimine liini kulul, lossimine saatja kulul);
 • LILO – Liner in/out (pealelaadimine ja lossimine liini kulul- täielikud liiniteenused);
 • FCL - Full Container Load – Konteineri täielik laadimine ühe saatja poolt ühe saaja aadressile;  
 • LCL - Less Container Loading – Konteineri laadimine ühe saatja poolt erinevatele saajale, osakoorem.  
 • LI - Last In – Ekspediitor osutab järgmisi teenuseid, mille hind on prahihinna sees: konteineri tõstmine trasnpordivahendilt (auto, raudtee), paigutamine terminalis (CY), laadimine laevale.  
 • LO - Last Out – Ekspediitor osutab järgmisi teenuseid, mille hind ei ole prahihinna sees: konteineri tõstmine trasnpordivahendilt (auto, raudtee), paigutamine terminalis (CY), laadimine laevale. 
Konkreetse liini- või sadamamääru lisatasu:
 • BAF (Bunker Adjustment Factor) – punkri lisatasu – kütusehinna muutuse indekseerimine;
 • BFR - merepraht
 • CAF (Currency Adjustment Factor) – lisatasu valuutas – erinevate valuutade kursivahe indekseerimine;
 • CUC (Chassis Using Charge) – lõiv, šassiide kasutamise eest;
 • Documentation Fee –lõiv, dokumentide vormistamise eest;
 • PSS Peak Season Surcharge – sügis-kevadisel perioodil kehtib PSS lisatasu, seoses veomahtude suurenemisega;
 • WNS Winter Surcharge – lisatasu jää lõhkumise eest külmunud sadamates ( näiteks Sankt-Peterburg) – viikase sisse reeglina 1. detsembrist ning kuni 31. märtsini jm.  
 • Wharfage – sadama tollimaks;
Lõivud:
 • ALL IN - All Inclusive - «kõik hinnas» – see tähendab , et transpordihind sisaldab endas kõiki lisalõive, mis on ettenähtud veotingimustega;
 • CUC (Chassis Using Charge) – lõiv šassiide kasutamise eest;
 • DDF Documentation Fee - Destination – lõiv dokumentide vormistamise eest jm. sihtsadamas;
 • DOCS (documentation) – dokumentide vormistamise lõiv;
 • EMF Equipment Management Fee – seadmete juhtkonna lõiv;
 • ERS Emergency Risk Surcharge – ettenägematud kulud trahvidele;  
 • IHE Export Inland Rate – ekspordi sisemaks:
 • ISPS – maks turvalisuse eest sadamas;
 • ODF Documentation Fee - Origin –dokumentide vormistamise ja rida muid makse päritolumaal:
 • OHC Handling Charge - Origin – lossimiskulud päritolusadamas;
 • ORC - Origin receiving charges – ametlik provintsilõiv Hiinas;
 • OTA Transport Arbitrary - Origin – juhuslikud transpordikulud päritolusadamas;
 • PAE Port Additionals / Port Dues - Export – lisa ekspordi tollimaks sadamas;
 • PSI Port Security Charge - Import – kulud, turvalisuse tagamiseks importimise ajal sadamas;
 • SER Carrier Security Charge – kulud, veose turvalisuse tagamiseks transpordi ajal;
Lühendid:
 • BL -Bill of Lading – veokiri;
 • CC - Customs Clearance – kaupa importimise või eksportimise tolliprotseduur;
 • CFS - Container Freight Station – konsolideerimise ladu;
 • CGO – Cargo – veos;
 • CNEE – Consignee - saaja — isik, kellele antakse veos sihtpunktis;
 • CNTR – Container – standartmõõtmeline konteiner;
 • COC (Сarrier's Оwned Container) – konteiner on vedaja omand, konteineri kasutamistasu on prahihinnas;
 • CY- Container Yard - konteinerterminal;
 • DC - Dry Container – kuiv konteiner – konteineri tüüp;
 • DIM – Dimentions – mõõtmed;
 • DHC Handling Charge - Destination – lossimiskulud sihtsadamas;
 • DTA Transport Arbitrary - Destination – juhuslikud transportkulud sihtsadamas;
 • ETD (Estimated Time of Departure) – oodatav väljumisaeg;
 • ETA (Estimeted Time of Arrival) – oodatav saabumisaeg;
 • EX1 - Export Declaration - Eksportdeklaratsioon.
 • HBL - House Bill of Lading – läbiv veokiri (uksest ukseni transpordiks).
 • INV. - Commercial Invoice –Müüja poolt koostatud arve, mida kasutatakse kaupade väärtuse märkimiseks erinevatel eesmärkidel.
 • LT - Local Time – Kohalik aeg.
 • Manifest – Dokument laevade kõikide veoste kirjeldustega.
 • MBL - Master Bill of Lading – mere veokiri;
 • MV - Mother Vessel – suur liinurlaev, mis teenindab suure veokäibega sadamaid.  
 • NVOCC –  vedaja, kes omab veoruumide kindlaid mahte laeval, mis ei kuulu talle, ega ei ole tema poolt juhitav, kuid kellel on luba avaldada parda veokirju.  
 • OBL - Ocean Bill of Lading – ookeani veokiri;
 • PACK - Packing List - pakkimisleht.;
 • POL (Port of Loading) - laadimissadam;
 • POD (Port of Delivery) - sihtsadam;
 • SEA (seafreight), O/F(oceanfreight) - merepraht;
 • SOC (Shipper's Owned Container) – konteiner on kliendi omand;
 • T/T - Transit Time – veo tranziidiaeg;
 • TEU - Twentyfeets Equivslent Unit –kahekümnetollilise konteineri ekvivalent.  
 • THC (Terminal Handling Charges) – Veose terminaalne töötlemine: laevale pealelaadimine ja laevalt lossimine,  virna ladumine, väljapanek tööde teostamiseks  jne.

 

INCOTERMS 2010

1 klass

 

Ohtlike veoste 1 klass -  lõhkeained,  mis oma omaduste poolest võivad plahvatada või tekitada plahvatusliku tulekahju ning samuti seadmed, mis sisaldavad lõhkeaineid ja lõhkevahendeid, mis on ettenähtud pürotehnilise efekti tootmiseks.

2 klass

 

Ohtlike veoste 2 klass – surugaasid, gaasid, mis on vedeldatud jahutamise teel või lahustatud rõhu mõjul, mis vastavad kasvõi ühele järgnevatest nõuetest.

3 klass

 

Ohtlike veoste 3 klass – kergesti süttivad vedelikud, vedeliku segud ning samuti vedelikud, mis sisaldavad tahkeid aineid lahustes või suspensioonides, mis eraldavad kergestisüttivaid aure, mille süttimistemperatuur suletud tiiglis on 6°C ning sellest madalam.

4 klass

 

Ohtlike veoste 4 klass – kergestisüttivad ained ja materjalid (peale nende, mis on klassifitseeritud, kui lõhkeained), mis on võimelised kergesti süttima transpordi ajal süttimise välisteguritest, nagu hõõrdumine, niiskuse imbumine, omavoliline keemiline muundumine ning samuti soojenemine.

5 klass

 

Ohtlike veoste 5 klass – oksüdeeruvad ained ja orgaanilised peroksiidid, mis on võimelised kergesti eraldama hapnikku, toetama põlemisprotsessi ning samuti võivad vastavates tingimustes või segus teiste ainetega süttimise või plahvatuse.

6 klass

 

Ohtlike veoste 6 klass – mürgised ja nakkuslikud ained, mis on võimelised esile kutsuma surma, mürgituse või haiguse organismi sattumisel, kokkupuutel naha või limaskestaga. 

7 klass

 

Ohtlike veoste 7 klass – radioaktiivsed ained, eriaktiivsusega üle 70 kBk/kg (2 nKi/g).

8 klass

 

Ohtlike veoste 8 klass – sööbivad ja korrosioonilised ained, mis tekitavad naha, silmade limaskestade ja hingamisteede kahjustusi, samuti metallide korrosiooni ja transpordivahendite, konstruktsioonide või veoste kahjustusi. Samuti võivad need ained tekitada tulekahju orgaaniliste materjalide või mõningate keemiliste ainete koosmõjul

9 klass

 

Ohtlike veoste 9 klass – transportimisel, suhteliselt madala ohtlikkuse tasemega ained, mis ei kuulu ühtegi eelnimetatud klassi, kuid mis nõuavad  teatud eeskirjade järgimist nende transpordil ja ladustamisel.

 

 

OHTLIKE VEOSTE KLASSID

1 klass

 

Ohtlike veoste 1 klass -  lõhkeained,  mis oma omaduste poolest võivad plahvatada või tekitada plahvatusliku tulekahju ning samuti seadmed, mis sisaldavad lõhkeaineid ja lõhkevahendeid, mis on ettenähtud pürotehnilise efekti tootmiseks.

2 klass

 

Ohtlike veoste 2 klass – surugaasid, gaasid, mis on vedeldatud jahutamise teel või lahustatud rõhu mõjul, mis vastavad kasvõi ühele järgnevatest nõuetest.

3 klass

 

Ohtlike veoste 3 klass – kergesti süttivad vedelikud, vedeliku segud ning samuti vedelikud, mis sisaldavad tahkeid aineid lahustes või suspensioonides, mis eraldavad kergestisüttivaid aure, mille süttimistemperatuur suletud tiiglis on 6°C ning sellest madalam.

4 klass

 

Ohtlike veoste 4 klass – kergestisüttivad ained ja materjalid (peale nende, mis on klassifitseeritud, kui lõhkeained), mis on võimelised kergesti süttima transpordi ajal süttimise välisteguritest, nagu hõõrdumine, niiskuse imbumine, omavoliline keemiline muundumine ning samuti soojenemine.

5 klass

 

Ohtlike veoste 5 klass – oksüdeeruvad ained ja orgaanilised peroksiidid, mis on võimelised kergesti eraldama hapnikku, toetama põlemisprotsessi ning samuti võivad vastavates tingimustes või segus teiste ainetega süttimise või plahvatuse.

6 klass

 

Ohtlike veoste 6 klass – mürgised ja nakkuslikud ained, mis on võimelised esile kutsuma surma, mürgituse või haiguse organismi sattumisel, kokkupuutel naha või limaskestaga. 

7 klass

 

Ohtlike veoste 7 klass – radioaktiivsed ained, eriaktiivsusega üle 70 kBk/kg (2 nKi/g).

8 klass

 

Ohtlike veoste 8 klass – sööbivad ja korrosioonilised ained, mis tekitavad naha, silmade limaskestade ja hingamisteede kahjustusi, samuti metallide korrosiooni ja transpordivahendite, konstruktsioonide või veoste kahjustusi. Samuti võivad need ained tekitada tulekahju orgaaniliste materjalide või mõningate keemiliste ainete koosmõjul

9 klass

 

Ohtlike veoste 9 klass – transportimisel, suhteliselt madala ohtlikkuse tasemega ained, mis ei kuulu ühtegi eelnimetatud klassi, kuid mis nõuavad  teatud eeskirjade järgimist nende transpordil ja ladustamisel.