+372 6319000

Teenused

VEOSTE MERETRANSPORT

Veoste kohaletoimetamine meretranspordi vahendusel erineb oma kõrge usaldusväärsuse poolest, suhteliselt väikese transporditasu juures. Statistika järgi on meretransport kõige soodsam veoste kohaletoimetamisviis.


Antud veoste transportimisviis on kõige enam nõutud kontinentidevahelise suunaga mahukate veoste transportimisel.


Sealjuures võtab veoste kohaletoimetamine mere kaudu küllaltki palju aega. Näiteks  võib veose kohaletoimetamine Shanghai (Hiina) sadamast Muuga (Eesti) sadamasse võtta umbes 35-45 päeva. Pealegi kasutatakse meretransporti reeglina erinevate multimodaalsete skeemide koostises, kuna see ei taga veose kohaletoimetamist uksest ukseni.  Kuid viimase 15 aasta jooksul on mere kaudu transporditavate veoste hulk kõikumata kasvanud. Rahvusvaheliste standardite ühtne süsteem soodustab meretranspordi kõrget usaldusväärsust ja kvaliteeti.


Erineva veeväljasurvega kaasaaegsete laevade kasutamine annab võimaluse vähendada transpordikulusid mahukate veoste partiide kohaletoimetamisel. Mõõduväliste veoste transportimisel mere kaudu vabastab  spetsiaalsete lahenduste tellimise vajadustest transportimise käigus. Samuti on meretransport mugav veoste kohaletoimetamiseks.


Merevedu konteinerites on kõige efektiivsem, majanduslikult õigustatud ning mugavam viis pealelaadimiseks, mahalaadimiseks ning veose edasiseks transpordiks muu transpordi liigiga. Mõningatel juhtudel transporditavad konteinerid soojustatakse, veose säilimiseks. Ettevõtte Mallory Group OÜ poolt osutavate transpordi -ja ekspedeerimisteenused mereveo korral on väga mitmekesised: veoste transport konteinerites, ükskõik, mis mõõdu, hulga ja kaaluga  veoste kohaletoimetamine, mõõduvälise või väga raske veose vedu.  


Veoste meretranspordi korral peab arvestama, et kohaletoimetamine peab olema usaldusväärne mitte ainult vahetult ühest sadamast teise, vaid ka veose kohaletoimetamisel lõplikku sihtpunkti. Väga tähtis on tollivormistus,  selle saatmine, veose kindlustamine, veose jälgimine ning  informeerimine selle liikumise kohta jne. Me osutame veoste meretranspordi täieliku  teenusespektri, kaasaarvatud laevade prahtimise.   

 

VEOSTE RAUDTEETRANSPORT

Raudteetransport muutub tänapäeval üha levinumaks veoste kohaletoimetamise viisiks. Veoste raudteetransport mängib väga suurt rolli kõikide infrastruktuuri harude arengus. Ettevõtted, kes kasutavad vedudeks raudteetransporti, säästavad oluliselt   veoste kohaletoimetamise pealt.

 

Kõige suuremaks positiivseks omaduseks veoste transportimisel raudtee vahendusel on see, et veost saab toimetada praktiliselt igasse maailmapunkti, tänu raudtee kõrgele arendatusele. Kusjuures on sellise veoviisi hind oluliselt madalam võrreldes autotranspordiga.  

 

Raudteetranspordi kasutamisel on võimalus konteineri valikuks, milles veos transporditakse.  Konteineriteks võivad olla: kinnised poolvagunid, platvormid või tsisternid. Samuti on võimalik valida spetsiaalne tsistern mis sobiks Teie veosele: jahu, piirituse, tsemendi või mõne muu aine jaoks. Autode transportideks on olemas samuti spetsiaalsed platvormid. Transportida saab ükskõik millist veost: vedelat või pudenevat. Samuti võib valikuliselt tellida ka konteinervedu. Konteinerveod on laialt levinud, kuna omab standartseid mõõte ning võimaldab veoseid transportida mitte ainult raudtee vahendusel.

 

Veoste raudteetranspordi maksumus on palju väiksem, võrreldes autotranspordiga.  Samuti puudub sunnitud peatamiste risk erinevate teenistuste ja inspektsioonide poolt. Samuti on viidud miinimumini avariide ja rikete juhtumid.  Kui Te tegelete metsa veoga, siis raudteetransport on Teie jaoks kõige soodsam transportimise viis.  
Kuid raudteetransport on ebamugav selle poolest, et mitte kõikides linnades on olemas raudteejaam. See on aga suureks omataoliseks probleemiks. Sellisel juhul tuleb kulutada lisaaega ja –raha veose ümberlaadimiseks autodesse ning veose kohaletoimetamiseks sihtpunkti juba autode vahendusel. Veoste transport raudtee vahendusel võib olla raskendatud ka erinevate   õigussuhete tõttu erinevates riikides.

 

Veoste kohaletoimetamise tehnoloogiad võivad olla erinevad. See raskus lahendatakse tavaliselt ettevõtete poolt heade välismajanduslike suhete loomise teel. Samuti tuleb meeles pidada ka seda, et habraste veoste ning väikese säilivusajaga kaupade transport on raudtee vahendusel lihtsalt võimatu.  


Meie ettevõte Mallory Group teostab raudteevedu konteinerites Muuga (Eesti) sadamast Venemaale ja SRÜ riikidesse.
Veoste transportimisel raudtee vahendusel meie ettevõttes, arvestatakse alati tellija kõikide nõuete ja soovidega. Me töötame välja individuaalse skeemi iga transportimise jaoks, jättes sellisel moel välja meie klientide üleliigset aja- ja rahakulu.

 

VEOSTE MITMELIIGILINE TRANSPORT

Iga päev puutuvad nii suurtootjad, väikeettevõtjad, kui ka eraisikud kokku veose transportimise vajadusega. Transpordifirmad,  kliendi taotlust läbi vaadates, arvestab iga veo spetsiifikaga, valides maksimaalselt efektiivse kohaletoimetamise viisi. Väga tihti saab majanduslikku kasu saavutada ainult erinevate transpordiliikide kombineerimisel. Antud kohaletoimetamise viisi nimetatakse mitmeliigiliseks.


Mitmeliigiliste vedude organiseerimisel kasutatakse raudtee-, lennu-, vee- ja autotransporti. Reeglina ei tule veoste kohaletoimetamine erinevate transpordiliikidega toime ilma autotranspordita.  See ons seotud vajadusega toimetada veos raudtee- , lennujaama või meresadamasse.  Peale selle on tihtipeale palju tulusam on ühel teeotsal transportida veos meretranspordiga, teisel teeotsal aga raudteetranspordiga,  kuid igal juhul ei saada hakkama ilma autotranspordita.  


Mitmeliigilised veod peavad olema vormistatud ühe dokumendina, kus on ettenähtud kohaletoimetamine valitud transpordiliikidega. Tuleb märkida, et saatedokumentide asjalik ettevalmistus on üks mitmeliigilise vedude üks raskemaid osi. Antud kohustuse võtavad enda peale kohaletoimetamise operaatorid,  kes tegelevad mitmeliigilise veo korraldamisega.


Kogu kohaletoimetamisprotsessi usaldusväärsuse tagamiseks tuleb mitmeliigilist vedu võtta kui ühtset veoviisi, mille eest vastutab üks transpordiettevõte. Vedaja ei võta enda peale vastutust üksnes  veo organisatsiooni eest, vaid ka kõikide kaasnevate protsesside läbiviimise eest, sealhulgas veose peale- ja mahalaadimistööd marsruudi algus-ja lõpp-punktis ning samuti veose laadimistööd üleminekul ühelt transpordiliigilt teisele. Seetõttu kasutatakse mitmeliigilise transpordi korral tihtipeale konteinereid, mis mitte ainult ei lihtsusta mahalaadimistöid, vaid tagavad ka veose turvalisuse.


Mitmeliigiline veoviis on väga nõutud veose kohaletoimetamise viis.  Kombineeritud transpordiviis erineb marsruudi valiku paindlikkusega. Erinevate kohaletoimetamisviiside kasutamine lubab oluliselt vähendada veo aega ja maksumuse. Iga teelõik, kasutades erinevat liiki transporti, töödeldakse logistikamänedžeri poolt hoolikalt läbi.  Veose mitmeliigilise transpordi organiseerimisel kasutatakse individuaalset lähenemist.


Mitmeliigiline veoviis annab võimaluse töötada välja selline veoskeem, mis sobib konkreetselt Teile. Me transpordime absoluutselt ükskõik millist veost ükskõik miliilisesse maailmapunkti, täites seejuures tähtaja ja majanduslike kulude nõudmisi.


Kiiret ja kvaliteetset mitmeliigilist vedu, lubab Mallory Group-le teostada kauaaegsed partnersidemed suurimate lennu-, mere-, raudtee ja autovedajatega. Meie ettevõte pakub  kõige soodsama kombinatsiooni erinevatest transpordiliikidest ning samuti täieliku teenuste kompleksit veose rahvusvahelise veo alal ( abi vajalikke dokumentide vormistamisel, veose kindlustamisel jne.).

 

VEOSTE KINDLUSTAMINE

Veoste transportimisel, eriti rahvusvahelise veo ja osakoormate puhul on alati kauba kadumise või kahjustamise risk. Seetõttu on kindlustamine väga tähtis, kui võimaliku kahju ennetamise viis.  


Muidugi võib veose kindlustuse pealt alati kokku hoida, kuid see ei ole kõige mõistlikum otsus. Sest Te tasute väikese summa, kuid kulude katmine koorma kahjustuse korral on palju suurem summa.


Me suhtume tõsiselt oma kohustustesse veoste kohaletoimetamise kohapealt, seetõttu oleme valmis pakkuma abi koormate kindlustamisel järgmiste skeemide järgi:


Kõikide riskide eest vastutamisega.
Seda skeemi iseloomustab auto-, lennu-, raudtee- ja meretranspordi vahenduselt veetava koorma kõige täielikum kaitse.
Antud kindlustusskeemi järgi hüvitatakse kahju osakoorma osalise või täies mahus tekitatud kahjustuse või täieliku hukkumise korral, mille põhjuseks on:

 • tuli, äike, torm, maavärin, üleujutus ja teised loodusõnnetused;
 • transpordivahendi avarii, transpordivahendite kokkupõrge;  
 • plahvatus, koorma kohale mitte toimetamine või koorma kadumine;
 • kolmandate isikute ebaseaduslik tegutsemine, sealhulgas ka koorma röövimine.

 

Vastutusega üksikavarii eest.
Antud kindlustusskeemi järgi, hüvitatakse kulud veose kahjustuse või täielikku hukkumise korral osa või kogu veose ulatuses laeva teadmata kadumise korral, kahju, kulud ja tasud üldise avarii korral, koorma päästmiseks vajalike ja sihipäraste kulude ning kahju vähendamise ja selle määramise korral, kui kahju hüvitatakse kindlustustingimuste järgselt.  

 

Ilma vastutuseta kahjustuste eest, välja arvatud hukkumise korral.
Antud kindlustusskeem on sarnane eelmisega, selle erinevusega, et hüvitamisele kuulub transporditava kogu või osa koormast hävimise korral tekkinud kahju, koorma  kahjustusest tulenevad kahjud hüvitatakse vaid laevade hukkumise, kokkupõrge, varisemise, madalikule sattumise, laeval tekkinud tulekahju või plahvatuse korral. 

 
Kindlustuslepingu järgselt võivad koormad, mis transporditakse auto-, mere-, või raudteetranspordiga rahvusvahelistel vedudel, olla kindlustatud olenemata tüübist – üksikpakitud, vedelad, pudenevad, osakoormad, konteinerites ja lahtistel platvormidel transporditavad veosed.  


Tellija soovil võib võimalike riskide loetelu olla laiendatud.
Pöördumisel meie ettevõttesse Mallory Group saate Te konsultatsiooni kindlustustoote valikus, mis vastaks kõige paremini Teie vajadustele transporditavate veoste suhtes.  

 

LAOTEENUSED

Ettevõtted, mis tegelevad oma kaupade transpordiga mööda Euroopat ja maailma, tunnevad sageli vajadust soodsates asukohtades asuvate laoruumide rentimise järgi. Ettevõte Mallory Group on valmis vabastama Teid liigsetest muredest ning pakkuda Teile rendile võtmiseks laopindu, mis meeldivalt üllatavad Teid oma võimaluste poolest.


Teie käsutusse antakse mitte lihtsalt tavaline ladu Euroopa, vaid  täisvääriline tolliladu Tallinnas rohkete lisateenuste võimalusega.
Teie korraldusel võime me iseseisvalt teostada Teie veose tollivormistus Eesti sadamates, selle edasise transportimisega lattu. Antud teenus on ettevõtte Mallory Group tegevuse lahutamatu osa, kuna annab võimaluse teostada palju kiiremaid ja kvaliteetsemaid veoteenuseid ning üheaegselt võimaldab meil pakkuda liusateenuseid meie klientidele.


Veoste ladustamise ja laos töötlemise teenused sisaldavad tänapäeval endas selliseid lisavõimalusi nagu, veoste vastutav hoiustamine, töötlemine ja ettevalmistamine edasiseks transportimiseks, konsolidatsioon ja õigeaegne kohaletoimetamine lõpptarbijateni.  

 

Kaasaegsed laokompleksid võimaldavad tänapäeval osutada klientidele täielikku teenuste kompleksi laoterminalide funktsioneerimise ja kaubavoogude töötlemise alal, tellija minimaalsete kuludega. Sellised laoruumid on varustatud peale- ja allalaadimistehnika ja –seadmetega,automatiseeritud arvelevõtmise süsteemiga ning võimalustega vajaliku temperatuurirežiimi järgimiseks, eriliigiliste veoste hoidmiseks ja töötlemiseks. Oma igapäevatöös kasutab ettevõte Mallory Group kaasaegseid laokomplekse. Tänu uusimate lao automatiseerimise tehnoloogiate kasutuselevõtmisele tagatakse peale kõike muu, veoste hoiustamisega seotud kulude vähenemine, suureneb töö kiirus ja korrektsus.  


Veoste ladustamis- ja töötlemisteenused on ääretult mugavad tollikontrolli läbimisel, erinevate sertifikaatide vormistamisel või veoste vastava töötluse organiseerimisel, tagamaks veose transporti edasisel marsruudil. Taoliste teenuste kasutamine võimaldab ettevõttel vähendada omaenda laohoonete ning lao- ja logistikaprotsesse tagavate spetsialistide ülalpidamiskulusid, tulemusena saab ettevõte kokkuhoitud ressursse ja vahendeid kasutada profiilse äri arendamiseks.


Veoste ladustamise ja laos töötlemise teenuse raames on meie ettevõte valmis pakkuma Teile terve rida kaasnevaid teenuseid:

 • Veoste ladustamine ning hoiustamine laos erinevatel režiimidel;
 • Veose täielikku korrasoleku tagamine laopindadel;
 • Veoste konsolideerimine ja teio
 • llimuste komplekteerimine;
 • Veoste töötlemine, pakkimine ja märgistamine;  
 • Veoste ettevalmistamine transpordiks;
 • Peale- ja allalaadimistööde organiseerimine;
 • Abi vajalike lubavate dokumentideettevalmistamisel ja vormistamisel, senikaua, kuni veos hoiustatakse laos. Ning palju muud.

Veoste töötlemise ja hoiustamise teenused ettevõttelt Mallory Group on suunatud veoste transpordi tõhusale juhtimisele ning transpordi- ja ladustamise kulutuste vähendamisele.  

 

VEOSTE TOLLIVORMISTUS

Iga rahvusvahelise transpordi kohustuslikuks osaks on veoste tollivormistus. Sellest, kui kvaliteetselt ja kiirelt on teostatud tollivormistus, sõltub veoste kohaletoimetamise kiirus ja usaldusväärsus. Kiire ja kvaliteetne tollivormistus minimaalsete kuludega tellija jaoks, nõuab erinevate maade tollieeskirjade tõsiseid teadmisi, transpordiettevõtte spetsialistide efektiivset   koostööd tolliametiga ning individuaalset lähenemist iga eraldi veose jaoks dokumentide vormistamisel.  


Tollivormistuse üheks peamiseks komponendiks on niinimetatud tollipuhastus. See on tollivormistuse ja tollimaksude alaste tegevuste kogum, veoste transportimisel ja transpordivahendite liikumisel üle tollipiiri. „Puhastus“ tollialastest formaalsustest seisneb  kõikide tollieeskirjade poolt ettenähtud nõuete täitmises veose riiki/riigist välja sisseveo/väljaveo suhtes. Vajadus tollipuhastuse järgi tekib iga kord, kui rahvusvahelise veo käigus transporditakse kaup üle tollipiiri.


Meie ettevõte Mallory Group on meeleldi valmis osutama oma klientidele  veoste tollipuhastuse tõrgeteta läbimise ning tollieeskirjade nõuetele vastavate dokumentide esitamise teenuseid.  Tollipuhastuse operatiivsus saavutatakse tänu meie kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide  tihedale koostööle tolliametiga.

 

Mallory Group poolt osutavate veoste tollivormistusteenuste nimekirja kuuluvad:  

 • Professionaalne kaasabi tolliameti poolt nõutavate dokumentide ettevalmistamisel;
 • Spetsialistide konsultatsioonid kõikidel teemaküsimustel, mis on seotud tollieeskirjadega või välismajandusliku tegevusega;
 • Tolli-ja transpordidokumentide vormistamise teenus;  
 • Veoste tollipuhastuse protseduuri optimeerimine;
 • Kaubakoodide määramine ja tollimaksude kiire arvutus;
 • Imporditava/eksporditava kauba tollivormistus Venemaa tolliametis ning samuti SRÜ riikide tolliametites;
 • Abi väliskaubanduslepingute, tehingupasside, arvete ja spetsifikatsioonide  ettevalmistamisel ja sõlmimisel. 

Seega on ettevõtte Mallory Group kogenenud spetsialistid, kes omavad suurt kogemust veoste rahvusvahelise transpordi ja kaupade tollivormistuse alal, valmis aitama Teid veetavate kaupade kiires ja õigeaegses tollipuhastamises. Koormate kvaliteetsed ja usaldusväärsed tollivormistusteenused, mis põhinevad erinevate riikide tollieeskirjade peensuste väga heal tundmisel, võimaldavad kindlustada ettevõtte Mallory Group klientidele nende kaupade kiiret kohaletoimetamist vahetult saaja kätte.    

 

VEOSTE SERTIFITSEERIMINE

Sertifitseerimine on kolmanda osapoole tegevus, mis on sõltumatu nii tootjast (müüjast), kui ka toote tarbijast, toote vastavuse kinnitamise kohta kehtestatud nõuetele.   Turumajanduse tingimustes on sertifikatsioon tõhusaks instrumendiks, mis võimaldab garanteerida toote vastavuse vajalikele ohutus- ja kvaliteedi nõuetele. Venemaal teostatakse sertifikatsioon kooskõlas föderaalse seadusega „Toodete ja teenuste sertifikeerimise kohta“.


Kooskõlas Vene Föderatsiooni seadusandlusega on kinnitatud toodete nimekiri, mille jaoks on nõutud kohustusliku sertifikatsiooni läbimise tõend kauba väljalaskmisel tollialale. Seega on terve rida Vene Föderatsiooni alale veetavate kaupade nimetusi, mis kuuluvad kohustuslikkus korras sertifikatsioonile. Kaupade väljaveol Vene Föderatsioonist muudesse riikidesse, võib samuti olla vajalik toodete sertifikatsioon rahvusvaheliste standardite järgi


Meie ettevõte pakub Teile tervet teenuste spektrit vajalike sertifikaatide ja registratsiooniliste järelduste  vormistamiseks. Tänu sellele, võite Te oluliselt säästa oma aega ja vahendeid teostades kauba vedu läbi Vene Föderatsiooni tolliterminalide. Ettevõtte Mallory Group spetsialistid võtavad enda peale kõik kohustused vastavate sertifikaatide, järelduste ja muude vajalike dokumentide saamiseks ja üleandmiseks Vene Föderatsiooni tolliametile.

 

KONSULTATSIOONITEENUSED

Veoste transpordil Euroopast Venemaale peab arvestama transpordi, ladustamise  ja tollivormistuse paljude üksikasjadega. Ettevõtte jaoks, kes pole kunagi varem kokku puutunud kauba importiga, võib see osutuda tõsiseks probleemiks. Tekib palju küsimusi, mis on seotud transpordi ja tollivormistusega, sisseveo loaga, sertifikaatide ja muude tolli ületamist lubavate dokumentiga.

 

Kõige mõistlikumaks lahenduseks on pöörduda pettevõtte poole, kes tegeleb veoste rahvusvahelise transpordiga proffesionaalsel tasemel ning kes osutab täieliku tollivormistusteenuste spektrit.  

 

Kui Te ikkagi otsustasite teostada veose transport iseseisvalt, siis oleks kõige mõistlikum saada konsultatsioon ja dokumentaalne tugi spetsialistide käest, pikaajalise kogemusega rahvusvaheliste vedude alal, kui et püüda ette valmistada vajalikud dokumendid iseseisvalt, riskides teha viga ning kaotada lisaaega.  Tollidokumentide eripära seisneb selle, et isegi väikse ebatäpsuse olemasolul, ei lasta veos riigi territooriumile ebatäpsuse tõttu, mis toob endaga kaasa kauba seisaku, millest omakorda kujuneb välja suured trahvisummad ja tarnetähtaegadest mitte kinni pidamine. Sellisel juhul võivad meie ettevõtte spetsialistid osutada Teile konsultatsiooniteenuseid ning samuti valmistada ette tollivormistuse jaoks vajalikke dokumente kiiresti, kvaliteetselt ning tähtajaliselt.     

 

Ettevõte Mallory Group osutab järgmisi konsultatsiooniteenuseid rahvusvaheliste vedude  ja tollivormistuse alal:

 • Optimaalse marsruudi arvutus auto-, lennu-, mere ja mitmeliigilise transpordi puhul. Veoste kohaletoimetamise saatja ladudest Euroopas, USAs ning Aasiast saaja ukseni maksumuse ja tähtaja arvutus. Samuti veel arvutame välja laoteenuste ja tollivormistuse maksumuse. Kui Te transpordite veost iseseisvalt, soovitame me Teile parima marsruudi ja veoviisi.
 • Saatedokumentide, ohutuslehtede, päringute, läbirääkimiste tõlge ning asjalik kirjavahetus partneritega nende keeles. Meie spetsialistid mitte ainult ei valda mitmeid võõrkeeli, vaid on pädevad ka temaatilises sõnavaras, mis on äärmiselt tähtis muukeelse dokumentatsiooni tõlkimisel ja edukate läbirääkimiste läbiviimiseks välismaapartneritega.
 • Abi sertifikaatide saamisel. Me saame vormistada vajalikku tüüpi sertifikaadi Teie toodangule, arvestades tolliameti kõiki nõudmisi.  
 • Kauba intellektuaalomandi ja piirangute kontroll ning sertifikaatide vormistamise vajalikkuse kontroll. Kui Te pole kindlad, kas antud veos on lubatud transpordiks Vene Föderatsiooni territooriumile, saame me väljastada täpse informatsiooni selle kohta.
 • Kauba klassifikatsioon välismajandustegevuse kaubanomenklatuuri järgi on vajalik toiming veoste tollipuhastuse läbimiseks vajalike dokumentide ja sertifikaatide ettevalmistamisel.  
 • Tollimaksude arvutus, spetsifikatsioonide koostamine tolliameti jaoks. Kui Te transpordite veost iseseisvalt ning pole tuttavad veose tollivormistuse protseduuriga, aitab meie ettevõtte Teid tolli edukaks läbimiseks.
 • Konsulteerimine veoste transportimise kohta Euroopa Liidus.
 • Konsulteerimine veoste kindlustamise, kindlustusliikide ja –viiside küsimustes rahvusvahelisel transpordil. Meie spetsialistid ütlevad, kas veose kindlustamine omab mõtet just Teie olukorras ning millised riskid on kõige tõenäosemad veoste transportimisel.